قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / آئین نامه دانشجویان نمونه

آئین نامه دانشجویان نمونه

قابل توجه دانشجويان گرامي

با توجه به بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص دانشجويان نمونه ، دانشجوياني كه طبق ضوابط مندرج در بخشنامه پيوست حائز شرايط مي باشند ، فرمهای مربوطه را از امور دانشجویی تحویل و حداكثر تا تاریخ پانزدهم آبان ماه هرسال فرم هاومدارک تکمیل شده را به امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند.

دانلودآئين نامه انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه دانشگاه آزاد اسلامي