تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۲:۱۱ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
Language : FA |
خانه / مقررات نقل و انتقال دانشجو

مقررات نقل و انتقال دانشجو

برخي مقررات نقل و انتقالات دانشجويي

ماده۱) ضوابط انتقال يا ميهماني براساس ازدواج ومتاركه

ماده ۲) ضوابط انتقال يا ميهماني براساس خانواده شاهد وايثارگران
ماده
۳) ضوابط ميهماني دانشجويان باردار ،بيمارومعلول

ماده ۴) ضوابط ميهماني براساس چند دانشجويي

ماده ۵) ضوابط ميهماني براساس فوت والدين ،همسر وفرزند

ماده۶) ضوابط انتقال يا ميهماني همسر وفرزندان كاركنان واعضاي هيات علمي تمام وقت(شاغل وبازنشسته ومتوفي)ونيمه وقت دانشگاه

ماده ۷) ضوابط انتقال يا ميهماني كاركنان واعضاي هيات علمي دانشگاه

ماده۸) ضوابط انتقال يا تغيير رشته فرزندان اعضاي هيات علني شاغل وبازنشسته ومتوفي دانشگاه هاومراكز آموزش عالي كشوربراساس مصوبه جلسه ۷۳۵مورخ ۲۵/۰۴/۹۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده ۹) ضوابط ميهماني ورزشكاران وقهرمانان ملي

ماده۱۰) ضوابط ميهماني دانشجو به استناد ماده ۷۱قانون خدمات كشوري

ماده۱۱) انتقال پذيرفته شدگان فارغ التحصيل دبيرستانهاي سازمان سما

ماده۱۲) انتقال وميهماني بر اساس جدول همترازي

ماده۱۳) هزينه انتقال وميهماني:

هزينه ميهماني درمقاطع كارداني ۲۵۰۰۰۰۰ريال ،كارشناسي ۴۰۰۰۰۰۰ريال،كارشناسي ارشد ۸۰۰۰۰۰۰ريال ودكتري ۱۵۰۰۰۰۰۰ريال مي باشد كه به همراه شهريه ثابت توسط واحد مقصد اخذ وبه حساب واحد مبداءواريز مي گردد.

هزينه انتقال درمقاطع كارداني ۶۰۰۰۰۰۰ريال ،كارشناسي ۹۰۰۰۰۰۰ريال ،كارشناسي ارشد ۱۵۰۰۰۰۰۰ريال ودكتري۴۰۰۰۰۰۰۰ريال مي باشد كه توسط واحد مبداءدر زمان تسويه حساب اخذ مي گردد.

ماده۱۴) انتقال يا ميهماني دانشجويان ساير دانشگاه هاي داخل به دانشگاه آزاد اسلامي

ماده۱۵)انتقال وميهماني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به ساير دانشگاه هاي داخل كشور

توضيحات:

دانشجويان مي بايستي از تاريخ ۱۵تيرماه لغايت ۱۵مردادماه براي نيمسال اول و۱۵لغايت ۳۰آذر ماه براي نيمسال دوم در سامانه منادا ثبت نام نمايند.

تذكر: براي كسب اطلاعات بيشتر به مسئول نقل و انتقالات دانشگاه مرجعه فرمائيد