تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۱:۱۲ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
Language : FA |
خانه / شرايط ميهمان و انتقال دائم

شرايط ميهمان و انتقال دائم

اولين شرط رسيدگي به درخواست هاي ميهماني وانتقال دانشجويان ثبت درخواست در سامانه منادا مي باشد. دانشجويان در صورت داشتن شرايط عمومي زير مي توانند براي ميهماني ويا انتقال درخواست خود را ثبت نمايند

۱-نداشتن منع تحصيل آموزشي ،انضباطي و نظام وظيفه

۲-دانشجوي متقاضي حداقل يك نيمسال درواحد مبداءثبت نام نموده باشد.(به استثناي واجدين شرايط ميهماني يا انتقال ابدو پذيرش)

۳-انتقال صرفآ براي پذيرفته شدگان با آزمون وبا توجه به ضوابط امكان پذير است.

۴-انتقال وميهماني دانشجويان دوره هاي خود گردان فقط به واحدهاي مجري دوره هاي خود گردان امكان پذير است.

۵-انتقال تنها در صورت وجود مقطع رشته وگرايش وسال قبولي درواحد مقصد امكان پذير است.

۶-انتقال درهر يك ازمقاطع تحصيلي در نيمسال آخر ممنوع است.

۷-درصورت داشتن مجوز ميهماني اخذ پايان نامه تنها با موافقت واحدهاي مبداء ومقصد امكان پذير است.

۸-انتقال وميهماني درمقطع دكتري تخصصي به غير از مواد۲-۱و۲-۲،۱۰و۱۲شيوه نامه ممنوع مي باشد.

۹-انتقال مجدددرهر مقطع تحصيلي به غير از ماده ۱۲ممنوع مي باشد.

۱۰-انتقال وميهماني از واحد الكترونيكي به ساير واحدها ممنوع مي باشد.

۱۱- انتقال وميهماني از واحدهاي بين الملل تنها به واحدهاي بين الملل امكان پذير است.

۱۲- انتقال وميهماني از واحدهاي برون مرزي به ساير واحد هاي دانشگاهي در داخل كشور ممنوع مي باشد.

۱۳- انتقال وميهماني دانشجويان پژوهش محور ممنوع مي باشد.

۱۴- انتقال وميهماني كاركنان واعضاي هيات علمي واحد هاي دانشگاهي به محل خدمت ممنوع مي باشد.

۱۵-درخواست نقل وانتقالات دانشجويان اتباع غير ايراني از طريق واحد دانشگاهي مبداءواداره كل امور بين الملل وكمسيون نقل وانتقالات دانشجويي دانشگاه قابل بررسي مي باشد.