نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / مراحل دریافت مجوز خروج از کشور

مراحل دریافت مجوز خروج از کشور

مراحل دريافت مجوز خروج از كشور

۱-واريزفيش به مبلغ۱۰۰۰۰۰ريال به حساب شماره ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴با نك ملي ايران وارائه آن به اموردانشجوئي دانشگاه

۲-مراجعه وثبت نام در سايتwww.evazifeh.epolice.ir ويا سايتwww.services.epolice.ir

۳-جهت ثبت نام ارايه كد ملي وكد ” سخا ” الزامي است.

۴-كد مزبور رامي توان از پليس۱۰+ دريافت ووارد نماييد.

۵-تاييد موارد توسط سازمان نظام وظيفه كشوردرسايت مزبور.

۶-ورودمجددبه سيستم فوق الذكر ودريافت جواب وپرداخت ضمانت نامه مالي جهت خروج ازكشور

اموردانشجوئي واحد سفر خوشي رابراي شما آرزومند است.