تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۰:۳۵ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
Language : FA |
خانه / استفاده از تخفیف دو دانشجوئی

استفاده از تخفیف دو دانشجوئی

استفاده از تخفيف دو يا چند دانشجويي

خانواده هايي كه بيش از يك دانشجوي تحت تكفل در مقاطع كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد و بيش از دو دانشجوي تحت تكفل در مقطع دكتري در خانواده دانشگاه آزاد اسلامي دارند جهت ارائه درخواست تخفيف شهريه از زمان ثبت نام هر نيمسال لغايت پايان مهلت حذف واضافه همان نيمسال به امور دانشجويي دانشگاه مراجعه فرمايند . به درخواست هاي بعد از تاريخ مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدارك لازم جهت استفاده از تخفيف شهريه

۱- فرم تكميل شده درخواست تخفيف شهريه چند دانشجويي (مي توانيد درانتهاي اين صفحه اين فرم را دانلود كنيد)

۲- برگ انتخاب واحد نيمسال جاري

۳- كارنامه تحصيلي نيمسال ترم قبل

۴- گواهي اشتغال به تحصيل عضو يا اعضاي درجه يك خانواده شاغل به تحصيل در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

۵-  اصل وتصوير صفحه اول و دوم شناسنامه متقاضي و دانشجوي عضو خانواد ه

۶- در خصوص همسران دانشجو ارائه اصل و تصوير سند نكاحيه الزامي مي باشد .

مهلت تكميل و تحويل مدارك

۱- مدارك فوق بايد حداكثر تا پايان روز حذف و اضافه جهت بررسي به دفترمدير امور دانشجويي تحويل شود .

۲- مدارك تكميلي بدون نقص مجددا” در اختيار متقاضي قرار مي گيرد تا با مراجعه به دبيرخانه ساختمان اداري واقع در طبقه دوم نسبت به ثبت شماره و تحويل مجدد آن به دفتر امور دانشجويي اقدام نمايند .

۳- به مدارك ناقص ترتيب اثرداده نخواهد شد.

دانلود فرم درخواست تخفيف شهريه تحصيلي چند دانشجويي